10 punten programma van de partij DER DRITTE WEG

10 punten programma van de partij DER DRITTE WEG

null
 • 1. Vorming van een Duits socialisme

  Doel van de partij DER DRITTE WEG is de vorming van een duits socialisme, ver verwijderd van het uitbuitende kapitalisme en het gelijkgeschakelde communisme.

 • 2. Gebiedsgebonden Volkseconomie

  Doel van de partij DER DRITTE WEG is de verstatelijking van alle belangrijke industrie,  nutsvoorzieningen, banken, verzekeringen alsmede alle multinationals. Om de zelfvoorzienendheid van Duitsland met basisvoedselvoorziening te herstellen, dienen zelfstandigen en familiebedrijven alsmede de landbouw met name te worden gesteund.

 • 3. Het land heeft Duitse kinderen nodig

  De basis van de bevolkingspolitiek van de partij DER DRITTE WEG is de consequente stimulering van kinderrijke gezinnen teneinde de dreigende volksdood af te wenden. De partij DER DRITTE WEG eist de invoering van de doodstraf voor kindermoord en andere zware delicten.

 • 4. Identiteit behouden

  Teneinde de nationale identiteit van het Duitse volk te behouden, dient de migratie naar Duitsland en het voortdurende asielmisbruik per direct te stoppen. Criminelen en langdurig werkloze buitenlanders dienen stap voor stap uit Duitsland te worden verwijderd.

 • 5. Versterking van de burger- en vrijheidsrechten

  De partij DER DRITTE WEG strijdt standvastig tegen de toenemende monitoring en beperkingen van de burgerrechten in zowel de privésfeer als in de openbare ruimte. Artikelen uit het Wetboek van Strafrecht over verboden politieke meningen en spionagebevoegdheden van de staat dienen zonder meer geschrapt te worden.

 • 6. Sociale gerechtigheid voor alle Duitsers

  Alle Duitsers hebben het recht op privé-eigendom, op vrijheid van religie, op een eigen woonruimte, op een goed zorgstelsel, op een passende opleiding, op culturele ontwikkeling en vrije tijd, op een fatsoenlijk pensioen en op het recht op en plicht tot arbeid. De partij DER DRITTE WEG eist daarom ook de invoering van een wettelijk minimumloon.

 • 7. Milieubescherming is zelfbescherming

  Het doel van de partij DER DRITTE WEG is het (her)scheppen van een leefbare omgeving, het behoud en de ontwikkeling van het biologische erfgoed van het Volk en het stimuleren van de gezondheid.

 • 8. Geen Duits bloed voor buitenlandse belangen.

  De partij DER DRITTE WEG wijst het stationeren en onderhouden van buitenlandse militaire bases op Duits territorium af. Een deelname aan oorlogshandelingen van het leger in het buitenland wordt categorisch uitgesloten. Doel van de partij DER DRITTE WEG is het uittreden van Duitsland uit de NAVO.

 • 9. Vorming van een Europese eedgenootschap

  Doel van de partij DER DRITTE WEG is het verlaten van de Europese Unie (EU) en het vormen van een Europese eedgenootschap op basis van de verschillende Europese culturen alsmede de gemeenschappelijke geschiedenis, die gedragen wordt door de wil en de soevereiniteit van de Europese volkeren.

 • 10. Duitsland is groten dan de BRD

  Doel van de partij DER DRITTE WEG is het vreedzame terugbrengen van alle Duitse gebieden binnen haar volkerrechtelijke grenzen.

Ons Zelfconcept

null
 • Wij zijn NATIONAAL

  Aangezien een vernieuwing van onze natie slechts op nationaal niveau, door het uitvoeren van nationale doelen, kan worden bereikt. Nationale doelen kunnen zowel politiek als cultureel zijn en dienen te waarborgen dat ons volk als natuurwettelijke gemeenschap zal overleven.

 • Wij zijn REVOLUTIONAIR

  Aangezien deze vernieuwing van het maatschappelijke leven door en voor ons volk slechts kan worden bereikt, indien een complete geestelijke vernieuwing van het politieke denken ontstaat. Revolutionair betekent dus, dat wij een compleet nieuwe richting, zowel politiek als cultureel, nastreven. Onze visie ziet het Duitse volk als middelpunt van het leven en wil internationale en kapitalistische ideologieën overwinnen, waarna een steeds socialistischer en völkischer Staat zal ontstaan. Het revolutionaire hieraan is de complete vernieuwing op alle vlakken van het volksleven. Wij zien ons wereldbeeld als zijnde holistisch.

 • Wij zijn SOCIALISTISCH

  Aangezien wij een rechtvaardige maatschappelijke ordening in ons volk nastreven. Een maatschappelijke ordening, die het Volk als gemeenschap ziet, waarin ieder individu zijn taken in de zin van het complete volk moet vervullen. Onze oplossing luidt dus: Van Ik naar Wij!

   

   Niettemin zijn wij ons er ook van bewust, dat de waarde van de persoonlijkheid voor de gemeenschap zeer wezenlijk is. Derhalve willen we de persoonlijkheid van het individu niet onderdrukken, zoals dat tijdens het communisme gebeurde, door alles gelijk te stellen.

  Daarentegen willen wij de persoonlijkheid stimuleren en uitdagen, om daardoor bij ieder individu de maximale scheppingskracht voor het gehele volk te bereiken.

Deutsche Sprache
Englische Sprache
Spanische Sprache
französische sprache
Russische Sprache
Italienische Sprache
schwedische sprache
finnische sprache
niederländische sprache
rumänische sprache
Tschechische Sprache
Polnische Sprache
×

Schneller und einfacher Kontakt über WhatsApp - Einfach auf den unteren Button klicken!

 

Kontakt über Threema unter der ID:
Y87HKB2B

×