Der Dritte Wegs tiopunktsprogram

Der Dritte Wegs tiopunktsprogram

null
 • 1. Skapandet av en tysk socialism

  Partiet Der Dritte Weg har som mål att skapa en tysk socialism som är väsensskild från exploaterande kapitalism såväl som egalitär kommunism.

 • 2. Nationalekonomi (territoriell)

  Partiets mål är att nationalisera all basindustri, allmänna tjänster och välfärd, stora företag och även försäkringsbolag. För att åter bli självförsörjande beträffande matproduktion är det nödvändigt att stödja den oberoende ekonomin hos individuella företag, familjeföretag och i synnerhet jordbruksarrenden.

 • 3. Landet behöver tyska barn

  Partiets grundläggande befolkningspolitik utgörs av att utförligt stödja flerbarnsfamiljer för att förhindra ett nära överhängande utdöende av det tyska folket. Partiet Der Dritte Weg kräver instiftandet av dödsstraff för barnamord såväl som andra grova brott.

 • 4. Att bevara vårt hemland

  För att kunna bevara det tyska folkets nationella identitet måste den främmande dominansen över Tyskland och de konstanta asylöverträdelserna omedelbart stoppas. Brottsliga utlänningar och utlänningar som varit arbetslösa under längre tid måste stegvis deporteras.

 • 5. Stärkande av medborgerliga rättigheter och friheter

  Partiet Der Dritte Weg bekämpar ihärdigt den ökande övervakningen och inskränkningarna av medborgarnas privatliv och frihet i det allmänna rummet. Brottsbalkens etniskt betingade paragrafer och regeringens övervakningsmöjligheter måste strykas omedelbart.

 • 6. Social rättvisa för alla tyskar

  Varje tysk har rätt till personlig egendom, religionsfrihet, bostadsrättigheter, sjukvård, tränings- och utvecklingsmöjligheter, kultur och fritid, pensionssystem och arbetsrätt såväl som arbetsplikt. Därför tänker Der Dritte Weg introducera en lagstadgad minimilön.

 • 7. Att skydda miljön är att skydda vårt (kulturella/nationella arv)

  Målet för Der Dritte Weg är att skapa och även återskapa en beboelig miljö, att befrämja folkhälsan samt att bevara och utveckla det tyska folkets biologiska substans.

 • 8. Inget tyskt blod skall spillas för främmande intressen

  Partiet Der Dritte Weg förkastar det faktum att främmande militärbaser finns utspridda och upprätthålls på tyskt territorium. Det ska uteslutas att vår armé får användas i krig utanför vårt område. Partiets mål är att Tyskland ska dra sig ur NATO.

 • 9. Skapandet av en europeisk konfederation

  Partiet Der Dritte Weg är för ett utträde ur den Europeiska unionen (EU) och skapandet av en europeisk konfederation baserad på de europeiska kulturerna såväl som deras gemensamma historia. Denna konfederation skall understödjas av de europeiska folkens vilja och suveränitet.

 • 10. Tyskland är större än den tyska förbundsrepubliken

  Partiet eftersträvar att fridfullt återställa Stortyskland med dess ursprungsgränser enligt internationell lag.

Partiet Der Dritte Wegs nationella identitet

null

Partiet ”Der Dritte Weg” (Den tredje vägen) eftersträvar att vara nationellt, revolutionärt och socialistiskt. Detta eftersom enbart kombinationen av dessa tre begrepp skapar en helhetseffekt som förenar det politiska, sociala och mentala livet till en syntes, vilken är grunden för en lämplig och väsentlig social ordning för det tyska folket. Vår identitet och identiteten hos varje partimedlem kännetecknas som nationalistisk och socialistisk. Denna identitet ges uttryck för i revolutionärt handlande i varje samhällsaspekt.

Därför är partiet ”Der Dritte Wegs” realpolitiska krav följande:

 • Vi är NATIONELLA

  Detta för att nationell förnyelse och tillämpandet av nationella objekt enbart kan uppnås på en nationell nivå. Nationella objektiv, ur en politisk och kulturell synvinkel, är försök att säkra överlevnaden för vår nation som en fysisk (naturlag) gemenskap.

 • Vi är REVOLUTIONÄRA

  Detta för att denna pånyttfödelse av samhällslivet enbart kan uppnås av och för vårt folk allt eftersom en fullständig mental pånyttfödelse av politiskt tänkande närmar sig. I detta fall är det revolutionärt att vi vill staka ut en helt ny kurs, både politiskt och kulturellt. Enligt vår vilja utgör det tyska folket livets brännpunkt och vi vill besegra internationalistiska och kapitalistiska ideologier till förmån för en progressiv, socialistisk och nationell stat. Den revolutionära aspekten består av den totala förnyelsen i det nationella livets alla områden. Vi betraktar vår ideologi som en helhetsideologi.

 • Vi är SOCIALISTISKA

  Detta för att eftersträvar en rättvis social ordning för vårt folk. En social ordning som ser folket som en gemenskap i vilken alla har en roll att fylla för hela nationens välmående. Enligt detta kan vårt motto enbart vara följande: Från JAG till VI!

  Men vi är också medvetna om att individuell personlighet har ett väsentligt värde för gemenskapen. Därför har vi inte för avsikt att trycka ner individens personlighet genom att likrikta allihopa eller försöka göra alla jämlika såsom i kommunismen. Men vi vill befrämja och uppmuntra varje medborgares personlighet för att kunna uppnå den högsta möjliga kreativa potentialen för hela nationen.

Deutsche Sprache
Englische Sprache
Spanische Sprache
französische sprache
Russische Sprache
Italienische Sprache
schwedische sprache
finnische sprache
niederländische sprache
rumänische sprache
Tschechische Sprache
Polnische Sprache
×

Schneller und einfacher Kontakt über WhatsApp - Einfach auf den unteren Button klicken!

 

Kontakt über Threema unter der ID:
Y87HKB2B

×