Dziesięć punktów programu partii TRZECIA DROGA

Dziesięć punktów programu partii TRZECIA DROGA

null
 • 1. Stworzenie niemieckiego socjalizmu

  Celem partii TRZECIA DROGA (DER DRITTE WEG) jest stworzenie niemieckiego socjalizmu, dalekiego od eksploatującego kapitalizmu i egalitarnego komunizmu.

 • 2. Regionalna gospodarka narodowa

  Celem partii TRZECIA DROGA jest nacjonalizacja wszystkich kluczowych gałęzi przemysłu, instytucji usług publicznych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz wszystkich wielkich korporacji. W celu przywrócenia samowystarczalności Niemiec pod względem zaopatrzenia w podstawowe artykuły spożywcze należy wspierać rodzime firmy indywidualne i rodzinne, a szczególnie gospodarstwa rolne.

 • 3. Nasz kraj potrzebuje niemieckich dzieci

  Podstawą polityki demograficznej partii TRZECIA DROGA jest konsekwentne wspieranie rodzin wielodzietnych w celu zapobieżenia groźbie wyginięcia narodu niemieckiego. Partia TRZECIA DROGA żąda wprowadzenia kary śmierci za zabójstwo dziecka oraz za inne ciężkie przestępstwa.

 • 4. Ochrona naszej ojczyzny

  W celu zachowania niemieckiej tożsamości narodowej konieczne jest natychmiastowe powstrzymanie zalewu obcym żywiołem oraz ciągłego nadużywania procedur azylowych. Osoby obcego pochodzenia, które dopuściły się przestępstw bądź pozostają długookresowo bezrobotne, należy stopniowo wydalać z kraju.

 • 5. Wzmocnienie praw i wolności obywatelskich

  Partia TRZECIA DROGA zdecydowanie przeciwstawia się postępującej inwigilacji obywateli przez instytucje państwowe oraz ograniczeniom wolności obywatelskich zarówno w przestrzeni prywatnej jak i publicznej. Paragrafy prawne, umożliwiające pociąganie do odpowiedzialności karnej za swobodę wyrażania opinii jak również uprawnienia państwa do inwigilowania obywateli – powinny zostać usunięte.

 • 6. Sprawiedlowość społeczna dla wszystkich Niemców

  Każdy Niemiec ma prawo do własności osobistej, do praktykowania religii, do mieszkania, do opieki medycznej, do edukacji i szkolenia zawodowego, do życia kulturalnego i rekreacji, do zabezpieczenia emerytalnego, jak również prawo i obowiązek pracy. Partia TRZECIA DROGA wzywa zatem do wprowadzenia gwarantowanego ustawą minimalnego wynagrodzenia.

 • 7. Ochrona środowiska to ochrona naszej ojczyzny

  Celem partii TRZECIA DROGA jest stworzenie lub przywrócenie środowiska przyjaznego dla życia, zachowanie i rozwój narodowej substancji biologicznej oraz ochrona zdrowia.

 • 8. Nie - dla rozlewu niemieckiej krwi w imię obcych interesów

  Partia TRZECIA DROGA odrzuca stacjonowanie i utrzymywanie obcych baz wojskowych na terytorium Niemiec. Kategorycznie sprzeciwiamy się udziałowi niemieckich wojsk w misjach wojennych za granicą. Celem partii TRZECIA DROGA jest wycofanie Niemiec z NATO.

 • 9. Stworzenie europejskiej konfederacji

  Celem partii TRZECIA DROGA jest wystąpienie Niemiec z Unii Europejskiej (UE) i stworzenie europejskiej konfederacji na bazie europejskich kultur narodowych oraz wspólnej europejskiej historii, w oparciu o wolę i suwerenność narodów europejskich.

 • 10. Niemcy są większe niż RFN

  Celem partii TRZECIA DROGA jest pokojowa odbudowa Wielkich Niemiec w ich historycznych granicach z poszanowaniem prawa międzynarodowego.

Nasza narodowa tożsamość

null
 • • Jesteśmy NARODOWCAMI

  – ponieważ odnowa naszego narodu może nastąpić wyłącznie na szczeblu krajowym poprzez realizowanie celów narodowych. Do celów narodowych należą zarówno polityczne jak i kulturowe dążenia do zapewnienia przetrwania naszego narodu jako fizycznej wspólnoty uwarunkowanej prawem naturalnym.

 • Jesteśmy REWOLUCJONISTAMI

  – ponieważ odnowa życia społecznego może zostać zrealizowana przez nasz naród tylko w wyniku całkowitej odnowy myśli politycznej. Rewolucyjne jest to, że szukamy zupełnie nowego kierunku, politycznie i kulturowo. Postrzegając naród niemiecki jako centralny punkt odniesienia, pragniemy przezwyciężyć internacjonalistyczne i kapitalistyczne ideologie w celu stworzenia nowoczesnego, socjalistycznego i narodowego państwa. Czynnikiem rewolucyjnym jest totalna odnowa na wszystkich szczeblach życia narodowego. Nasz światopogląd jest światopoglądem holistycznym.

 • Jesteśmy SOCJALISTAMI

  – ponieważ chcemy zbudować sprawiedliwy porządek społeczny. Porządek społeczny, traktujący naród jako wspólnotę, w której każdy musi realizować swoje zadania w interesie całego narodu. A zatem nasze motto musi brzmieć: Od JA do MY!

  Mamy jednak świadomość, że wartość indywidualnej osobowości jest bardzo ważna dla społeczeństwa jako całości. Dlatego nie dążymy do ucisku osobowości poszczególnych jednostek poprzez standaryzację wszystkiego i wszystkich, tak jak to miało miejsce w komunizmie. Przeciwnie, chcemy wspierać poszczególne jednostki i zachęcać je do rozwoju osobowości, ażeby każdy mógł przyczynić się do osiągnięcia jak największej mocy twórczej dla całego narodu.

Deutsche Sprache
Englische Sprache
Spanische Sprache
französische sprache
Russische Sprache
Italienische Sprache
schwedische sprache
finnische sprache
niederländische sprache
rumänische sprache
Tschechische Sprache
Polnische Sprache
×

Schneller und einfacher Kontakt über WhatsApp - Einfach auf den unteren Button klicken!

 

Kontakt über Threema unter der ID:
Y87HKB2B

×